پزشکان  / .  دکتر آرش باباپور

درباره پزشک

 • متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات
 • جراحی های مغز در زمینه خون ریزی های مغزی
 • تومورهای مغزی
 • سردرد
 • انحراف ستون فقرات
 • دیسک ستون فقرات
 • شکستگی ها
 • تومورهای داخل نخاع و مهره ها
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1372-1379 پزشکی عمومی شهید بهشتی تهران
  1382-1387 متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات علوم پزشکی ایران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  جراحی مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات بانک ملی
  جراحی مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات پارسیان
  جراحی مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات خانواده ارتش
  از سال 1397 تاکنون جراحی مغز و اعصاب متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات ابن سینا