پزشکان  / .  دکتر محمد کاظمیان

درباره پزشک

 • متخصص پزشکی قانونی مسمومیت ها
 • مشاوره های تخصصی پزشکی قانونی در حوزه تروماتولوژی (بیمه ها و خسارات)
 • بررسی خطاهای پزشکی (بیماران، گروه پزشکی)
 • تشخیص تجاوزات جنسی
 • حقوق بالینی
 • آسیب های اجتماعی
 • اخذ برائت در موارد با ابهامات حقوقی
 • مدرس دانشگاه های کشور
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1370-1363 پزشکی عمومی علوم پزشکی اهواز
  1376-1379 بورد تخصصی پزشکی قانونی علوم پزشکی تهران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  1383-1385 پزشکی قانونی مدیر کل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی
  1385-1386 پزشکی قانونی مدیر کل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی
  1386-1389 پزشکی قانونی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور
  1391-1393 پزشکی قانونی رئیس شهرام
  از 1386 پزشکی قانونی مشاور معاونت درمان ابن سینا