پزشکان  / .  دکتر توران صمصامی

درباره پزشک

 • متخصص اعصاب و روان
 • دارای بورد تخصصی
 • روان درمانی (شناختی-رفتاری)
 • درمان های دارویی ویژه بزرگسالان-سالمندان و اطفال
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1356-1363 پزشکی عمومی علوم پزشکی اهواز
  1369-1372 متخصص اعصاب و روان علوم پزشکی اهواز

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 1363 متخصص اعصاب و روان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  از سال 1372 اعصاب و روان متخصص اعصاب و روان نفت اهواز
  از سال 1400 اعصاب و روان متخصص اعصاب و روان ابن سینا