خدماتی که توسط کلینیک و آزمایشگاه ژنتیک درمانگاه ابن سینا ارائه می گردد:

 1.  مشاوره اختلالات ژنتیکی از قبیل انواع معلولیت ها، عقب ماندگی های ذهنی و اختلالات تکاملی، بیماری های متابولیک، سرطان ها و اختلالات هماتولوژیک، ناباروری زنان و مردان، سقط مکرر، تعیین هویت.
 2.  مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج.
 3. مشاوره ژنتیک پیش از بارداری.
 4.  مشاوره ژنتیک دوران بارداری.
 1. تشخیص مولکولی اختلالات ژنتیکی از قبیل انواع معلولیت ها، عقب ماندگی های ذهنی و اختلالات تکاملی، بیماری های متابولیک، سرطان ها و اختلالات هماتولوژیک، ناباروری زنان و مردان، سقط مکرر، تعیین هویت.
 2. تشخیص ناقلین ژن هایمعیوب در خانواده های پرخطر.
 3. غربالگری غیر تهاجمی پیش از تولد (NIPT; Cell Free DNA)به هدف شناسایی اختلالات کروموزومی شایع و همچنین تعیین جنسیت.
 4. تشخیص پیش از تولد (PND) اختلالات ژنتیکی روی مایع حاصل از آمنیوسنتز و یا CVS.
 5. تشخیص علل ژنتیکی اختلالات ایدیوپاتیک و یا اختلالاتی که تحت کنترل چندین ژن هستند به روش توالی یابی نسل دوم
 1. انجام آزمایش کاریوتایپ روی نمونه خون محیطی با کیفیت High Resolution.
 2. انجام آزمایش کاریوتایپ روی نمونه مایع آمنیوتیک (به هدف تشخیص پیش از تولد سلامت ژنتیکی جنین).
 3. انجام آزمایش کاریوتایپ روی نمونه مغز استخوان.