به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

بخش ها (دپارتمان)  / .  بیمه های طرف قرارداد
bimeh

بیمه های طرف قرارداد

 

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان:

asiaآسیا (با معرفینامه)aalborzالبرزsedasimaصدا و سیما
danaaداناraziرازیnaftصندوق بازنشستگی صنعت نفت
sinaسیناsardaftarکانون سردفترانbehdasht 1وزارت بهداشت
iranایران shahresalemشهر سالم – شهرداریtejaratبانک تجارت
sepahبانک سپهtose saderatبانک توسعه صادراتrefahبانک رفاه (با معرفینامه)
saderatبانک صادراتsanatبانک صنعت و معدنkeshavarziبانک کشاورزی
melatبانک ملتmarkaziبانک مرکزیmelliبانک ملی
asiyaآسیا- گلستان
آزاد-گلستان
novinنوینsoosSOS (به جز اورژانس)
parsianپارسیان (به جز اورژانس)mellatملت (به جز اورژانس)safiranآرمان سفیران سلامت
varzesh 2فدراسیون ورزشیbimehmoalemبیمه معلمasemanصندوق مازاد درمان آسمان
parsپارس خودروsaipaسایپاsaipa pressسایپا پرس
iran tireایران تایرran transایران ترانسفو-  زنجانmehrkamمهرکام پارس
Teif Saipaطیف سایپاPasargadبیمه عمر پاسارگادsamar novinبیمه عمر نوین

 

asiaآسیا (آنلاین)aalborzالبرز (آنلاین)sedasimaصدا و سیما (معرفینامه)
danaaدانا (آنلاین)raziرازی (آنلاین)naftصندوق بازنشستگی صنعت نفت (آنلاین)
sinaسینا (آنلاین)sardaftarکانون سردفتران (معرفینامه)behdasht 1وزارت بهداشت (معرفینامه)
iranایران (آنلاین) shahresalemشهر سالم – شهرداری (معرفینامه)tejaratبانک تجارت (معرفینامه)
sepahبانک سپه (با دفترچه)tose saderatبانک توسعه صادرات (معرفینامه)refahبانک رفاه کارگران (معرفینامه)
bime armanآرمان (آنلاین)sanatبانک صنعت و معدن (معرفینامه)keshavarziبانک کشاورزی (با دفترچه)
melatبانک ملت (معرفینامه)markaziبانک مرکزی (آنلاین)bime hafezآتیه سازان حافظ (آنلاین)
asiyaآسیا- گلستانnovinنوین (آنلاین)
نوین-بانک ملی
soosS.O.S (پذیرش آنلاین)
parsianپارسیان (آنلاین)mellatملت (آنلاین)safiranآرمان سفیران سلامت (آنلاین)
varzesh 2فدراسیون ورزشی (معرفینامه)samanشرکت هواپیمایی سامانasemanصندوق مازاد درمان آسمان (معرفینامه)
maskanبانک مسکن (معرفینامه)taavonتعاون (آنلاین)saaman 

سامان (آنلاین)

deyبیمه دی (آنلاین)sarmadسرمد-بانک صادرات (آنلاین)Kosarکوثر (آنلاین)
karafarinکارآفرین (آنلاین)Bank Pasargadبانک پاسارگاد(بیمه s.o.s دارند)mihanمیهن (آنلاین)
tejarat noتجارت نو (آنلاین)moalemمعلم (آنلاین)maما-ملت ایران (آنلاین)
bank mehr eghtesadمهر اقتصاد (معرفینامه)   

 

۰۲۱-۴۷۹۰۰

پاسخگویی جامع و ۲۴ ساعته به سوالات شما

نوبت دهی اینترنتی

دریافت نوبت از کلینیک بیمارستان ابن سینا
تعیین نوبت

بیمه های طرف قرارداد با درمانگاه:

darmaniبیمه خدمات درمانی
taminتامین اجتماعیmosalahنیروهای مسلح
asiaآسیاaalborzالبرزsedasimaصدا و سیما
danaaداناraziرازیnaftصندوق بازنشستگی صنعت نفت
sinaسیناsardaftarکانون سردفترانbehdasht 1وزارت بهداشت
iranایران shahresalem شهرداریtejaratبانک تجارت
sepahبانک سپهtose saderatبانک توسعه صادراتrefahبانک رفاه کارگران
saderatبانک صادراتsanatبانک صنعت و معدنkeshavarziبانک کشاورزی
melatبانک ملتmarkaziبانک مرکزیmelliبانک ملی
taavonتعاونnovinنوینsoosبیمه کمک رسان (SOS)
parsianپارسیانmellatملتsafiranآرمان سفیران سلامت
atiehآتیه سازان – وزارت نیروsarmadسرمدasemanصندوق مازاد درمان آسمان
moalemمعلمmaماmajlesمجلس شورای مدیران
tejarat noتجارت نوdarman.netدرمانت (پیشگام الوند اتحاد )  

ساعات کاری