بخش ها (دپارتمان)  / .  بیمه های طرف قرارداد
bimeh

بیمه های طرف قرارداد

 

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان:

asiaآسیا (با معرفینامه)aalborzالبرزsedasimaصدا و سیما
danaaداناraziرازیnaftصندوق بازنشستگی صنعت نفت
sinaسیناsardaftarکانون سردفترانbehdasht 1وزارت بهداشت
iranایران shahresalemشهر سالم – شهرداریtejaratبانک تجارت
sepahبانک سپهtose saderatبانک توسعه صادراتrefahبانک رفاه (با معرفینامه)
saderatبانک صادراتsanatبانک صنعت و معدنkeshavarziبانک کشاورزی
melatبانک ملتmarkaziبانک مرکزیmelliبانک ملی
asiyaآسیا- گلستان
آزاد-گلستان
novinنوینsoosSOS (به جز اورژانس)
parsianپارسیان (به جز اورژانس)mellatملت (به جز اورژانس)safiranآرمان سفیران سلامت
varzesh 2فدراسیون ورزشیbimehmoalemبیمه معلمasemanصندوق مازاد درمان آسمان
parsپارس خودروsaipaسایپاsaipa pressسایپا پرس
iran tireایران تایرran transایران ترانسفو-  زنجانmehrkamمهرکام پارس
Teif Saipaطیف سایپاPasargadبیمه عمر پاسارگادsamar novinبیمه عمر نوین

 

asiaآسیا (آنلاین)aalborzالبرز (آنلاین)sedasimaصدا و سیما (معرفینامه)
danaaدانا (آنلاین)raziرازی (آنلاین)naftصندوق بازنشستگی صنعت نفت (آنلاین)
sinaسینا (آنلاین)sardaftarکانون سردفتران (معرفینامه)behdasht 1وزارت بهداشت (معرفینامه)
iranایران (آنلاین) shahresalemشهر سالم – شهرداری (معرفینامه)tejaratبانک تجارت (معرفینامه)
sepahبانک سپه (با دفترچه)tose saderatبانک توسعه صادرات (معرفینامه)refahبانک رفاه کارگران (معرفینامه)
bime armanآرمان (آنلاین)sanatبانک صنعت و معدن (معرفینامه)keshavarziبانک کشاورزی (با دفترچه)
melatبانک ملت (معرفینامه)markaziبانک مرکزی (آنلاین)bime hafezآتیه سازان حافظ (آنلاین)
asiyaآسیا- گلستانnovinنوین (آنلاین)
نوین-بانک ملی
soosS.O.S (پذیرش آنلاین)
parsianپارسیان (آنلاین)mellatملت (آنلاین)safiranآرمان سفیران سلامت (آنلاین)
varzesh 2فدراسیون ورزشی (معرفینامه)samanشرکت هواپیمایی سامانasemanصندوق مازاد درمان آسمان (معرفینامه)
maskanبانک مسکن (معرفینامه)taavonتعاون (آنلاین)saaman 

سامان (آنلاین)

deyبیمه دی (آنلاین)sarmadسرمد-بانک صادرات (آنلاین)Kosarکوثر (آنلاین)
karafarinکارآفرین (آنلاین)Bank Pasargadبانک پاسارگاد(بیمه s.o.s دارند)mihanمیهن (آنلاین)
tejarat noتجارت نو (آنلاین)moalemمعلم (آنلاین)maما-ملت ایران (آنلاین)
bank mehr eghtesadمهر اقتصاد (معرفینامه)   

 

۰۲۱-۴۷۹۰۰

پاسخگویی جامع و ۲۴ ساعته به سوالات شما

نوبت دهی اینترنتی

دریافت نوبت از کلینیک بیمارستان ابن سینا
تعیین نوبت

بیمه های طرف قرارداد با درمانگاه:

darmaniبیمه خدمات درمانی
taminتامین اجتماعیmosalahنیروهای مسلح
asiaآسیاaalborzالبرزsedasimaصدا و سیما
danaaداناraziرازیnaftصندوق بازنشستگی صنعت نفت
sinaسیناsardaftarکانون سردفترانbehdasht 1وزارت بهداشت
iranایران shahresalem شهرداریtejaratبانک تجارت
sepahبانک سپهtose saderatبانک توسعه صادراتrefahبانک رفاه کارگران
saderatبانک صادراتsanatبانک صنعت و معدنkeshavarziبانک کشاورزی
melatبانک ملتmarkaziبانک مرکزیmelliبانک ملی
taavonتعاونnovinنوینsoosبیمه کمک رسان (SOS)
parsianپارسیانmellatملتsafiranآرمان سفیران سلامت
atiehآتیه سازان – وزارت نیروsarmadسرمدasemanصندوق مازاد درمان آسمان
moalemمعلمmaماmajlesمجلس شورای مدیران
tejarat noتجارت نوdarman.netدرمانت (پیشگام الوند اتحاد )  

ساعات کاری