Patient education2

آموزش و مسئولیت اجتماعی

حدود یک دهه است که مقوله مسئولیت اجتماعی سازمان ها وارد فضای کسب وکاری شده و سازمان ها به عنوان یکی از عناصر اصلی در هویت مطلوب خود به این مقوله توجه ویژه ای دارند و از آن بهره می برند. سازمان ها در کنار کسب وکار خود، ارزش و ثروت آفرینی می کنند و در تلاش هستند تا مقوله های مثبت را در جامعه رواج دهند و به دنبال تحقق آرمان های جامعه اند و از این طریق، جلوه مثبت و مناسبی را از خود به جامعه نشان می دهند.

بحث مراجعه مجدد مخاطبان به مراکز درمانی بسیار حائز اهمیت است و این موضوع در بازار سلامت کشور بسیار مهم تلقی می شود. به عبارت دیگر مراجعه مجدد مشتریان به سازمان های  بهداشتی و درمانی نقش بسیار مهمی در کسب هویت برند این سازمان ها دارد و این موضوع به عنوان یکی از شاخص های اصلی در کسب موفقیت سازمان های بهداشتی و درمانی به شمار می رود.

امروزه بیمارستان ها در تلاش هستند در حوزه بازاریابی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی تلاش های بسیار زیادی را انجام دهند البته در حال حاضر بیشتر بیمارستان ها به علت کثرت مراجعه تاکنون به فکر استفاده از ابزارهای بازاریابی نیفتاده اند و به مقوله مسئولیت اجتماعی واقف نیستند.

امروزه بیمارستان های بسیار زیادی در دنیا هستند که مسئولیت اجتماعی خود را در قالب فعالیت های سازمان های بهداشتی و درمانی تعریف کرده اند. به عنوان نمونه گسترش بهداشت و اقدامات پیشگیرانه در منطقه جغرافیایی که بیمارستان در آن حضور دارد، یکی از اقداماتی است که برخی از مراکز بهداشتی و درمانی در راستای مسئولیت اجتماعی به درستی انجام می دهند یعنی با ارائه خدمات بهداشتی و آموزش به افراد منطقه درصدد فعالیت هایی در راستای مسئولیت اجتماعی هستند چون افراد اگر دیرتر مریض شوند، کمتر به بیمارستان ها مراجعه می کنند و این موضوع اگرچه برای بیمارستان ها کاهش بیماران را به دنبال دارد اما به عنوان مسئولیت اجتماعی در این سازمان ها به شمار می رود و سازمان های بهداشتی و درمانی در ایران در راستای مسئولیت اجتماعی باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

یکی دیگر از اقداماتی که بیمارستان ها می توانند در راستای مسئولیت اجتماعی انجام دهند، آموزش به بیماران در بیمارستان ها است. به عبارت دیگر هنگامی که بیماران در بیمارستان ها بستری می شوند، بیمارستان در راستای مسئولیت اجتماعی می تواند به آنها آموزش دهد که در هنگام مرخصی، از چگونگی مصرف دارو و… مطلع شوند چون هنگامی که افراد از مراقبت های پس از درمان مطلع نباشند، ممکن است ناچار به مراجعه مجدد به بیمارستان شوند.

با توجه به این موضوع، بیمارستان های موفق در راستای مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری های مناسبی را در راستای خود مراقبتی بیماران انجام می دهند تا این افراد پس از خروج از بیمارستان زندگی خوب و سالمی داشته باشند.

ازجمله بحث هایی که در راستای مسئولیت اجتماعی در بیمارستان ها حائز اهمیت است، بحث بیمارستان های ارتقادهنده سلامت یا HPH:promotion Hospital health  است؛ به عبارت دیگر یکی از مأموریت های این بیمارستان ها، ارتقای بهداشت بیماران به منظور پیشگیری و جلوگیری از بیماری است که این نوع از مسئولیت اجتماعی، نقطه اوج مسئولیت اجتماعی بیمارستان ها به شمار می رود.

ارائه محترمانه خدمات درمانی به بیماران و رعایت حقوق بیماران نیز می تواند در راستای مسئولیت اجتماعی تعریف شود و بیمارستان های موجود در ایران باید به این موضوع نیز توجه ویژه ای داشته باشند. در این میان برخی بیمارستان ها علاوه بر رعایت حقوق بیماران باید متعهد به حفظ ایمنی بیماران نیز شوند.

ساعات کاری