به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

به اطلاع شما سروران گرامی می رسانیم مرکز درمانی ابن سینا نوروز 1403 همانند سالهای گذشته در کنار شما می باشد.

بخش ها (دپارتمان)  / .  اعتبار بخشی و بهبود کیفیت
Home Nursing Services 2

اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

این واحد در طبقه ششم، ضلع غربی تحت نظارت مستقیم ریاست بیمارستان شروع به کار کرده است.

در دفتر بهبود کیفیت دو قسمت اعتبار بخشی بیمارستانی و حاکمیت بالینی در جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت، فعالیت می کند.

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت:

 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 •  تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 •  تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)
 •  هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 •  پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 •  تدوین سیستم ها و فرایندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
 •  تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایندهای مختلف بیمارستان
 •  تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
 •  تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتبار بخشی
 •  تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحد های مختلف بیمارستان
 •  نظارت بر روند و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات در بیمارستان
 •  هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستان و رهگیری اجرای مصوبات
 •  ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 •  نظارت بر فرایند مراقبت از بیمار از بدو ورود به بیمارستان تا لحظه ترخیص و پیگیری  “رضایت بیماران” از خدمات بیمارستان

ساعات کاری