بخش ها (دپارتمان)  / .  اعتبار بخشی و بهبود کیفیت
Home Nursing Services 2

اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

این واحد در طبقه ششم، ضلع غربی تحت نظارت مستقیم ریاست بیمارستان شروع به کار کرده است.

در دفتر بهبود کیفیت دو قسمت اعتبار بخشی بیمارستانی و حاکمیت بالینی در جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی و ایمنی بیمار در راستای اهداف وزارت بهداشت، فعالیت می کند.

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت:

 • تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان
 •  تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 •  تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک)
 •  هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در بیمارستان
 •  پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
 •  تدوین سیستم ها و فرایندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
 •  تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و زمان دار جهت فرایندهای مختلف بیمارستان
 •  تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت بیمارستان
 •  تدوین برنامه عملیاتی سالیانه، پیشبرد، هماهنگ و یکپارچه سازی برنامه های بهبود کیفیت، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتبار بخشی
 •  تصویب و ابلاغ خط مشی و روش های دریافتی از واحد های مختلف بیمارستان
 •  نظارت بر روند و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات در بیمارستان
 •  هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستان و رهگیری اجرای مصوبات
 •  ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان
 •  نظارت بر فرایند مراقبت از بیمار از بدو ورود به بیمارستان تا لحظه ترخیص و پیگیری  “رضایت بیماران” از خدمات بیمارستان

ساعات کاری