Gallery  / .  بخش IPD
ebnesina ipd 0
  • 21 فروردین, 1402
  • manager
  • دیدگاه: 0

بخش IPD بیمارستان ابن سینا:

بخش بیماران بین المللی بیمارستان ابن سینا خدمات متنوع و گسترده ای را به بیماران و مراجعه کنندگان از کشورهای مختلف جهان ارائه می کند و اطمینان می دهد که در طول دوران بستری خود شرایط بسیار خوب و مناسبی را تجربه کنند.

این بخش در طبقه هفتم بیمارستان قرار دارد.