بخش ها (دپارتمان)  / .  ایمنی بیمار
Patient Safety2

ایمنی بیمار

خود مراقبتی در آپاندیس و خود مراقبتی درآپاندکتومی

آپاندیس

خود مراقبتی در بیماران با چربی خون بالا

چربی خون

خود مراقبتی در دیابت

دیابت

خود مراقبتی در بیمار با فشار خون بالا (هایپرتانسیون)

فشار خون

خود مراقبتی در هموروئید و شقاق

هموروئید

خود مراقبتی در بیماران پس از جراحی هرنی

جراحی هرنی

خود مراقبتی در بیماران با جراحی شکستگی ران

جراحی شکستگی ران

خود مراقبتی در بیماران التهاب و خونریزی معده

خونریزی معده

عمل جراحی خود مراقبتی پس از عمل جراحی لپاراسکوپی

لپاراسکوپی

خود مراقبتی پس از جراحی لاپاراتومی

لاپاراتومی

خود مراقبتی در جراحی تعویض مفصل ران

تعویض مفصل ران

مراقبت از نوزادان پس از ترخیص

مراقبت از نوزادان پس از ترخیص

خود مراقبتی پس از اعمال جراحی سپتو رینوپالستی

جراحی سپتو رینوپالستی

خود مراقبتی در بیمار سکته ی قلبی

سکته قلبی

خود مراقبتی در سکته مغزی

سکته مغزی

خود مراقبتی در بیماران سزارین

سزارین

خود مراقبتی در کله سیستکتومی

کله سیستکتومی

خود مراقبتی در بیماران با تعویض مفصل زانو

تعویض زانو

خود مراقبتی در بیماران با مصرف وارفارین

وارفارین

ساعات کاری