پزشکان  / .  دکتر حمیدرضا دهقانی

درباره پزشک

 • متخصص ارتوپدی
 • فلوشیپ جراحی دست و شانه
 • پارگی تاندون شانه
 • دررفتگی مکرر شانه
 • آسیب عصبی اندام فوقانی
 • شکستگی های اندام فوقانی
 • اسیب های ورزشی اندام فوقانی
 • انتقال تاندونی
 • تحصیلات:

  سال سمت دانشگاه
  1372-1379 پزشکی عمومی اراک
  1389-1393 تخصص ارتوپدی علوم پزشکی ایران
  1396-1397 فلوشیپ جراحی دست و شانه علوم پزشکی ایران

  تجربیات:

  سال بخش موقعیت بیمارستان
  از سال 1394 تاکنون ارتوپدی جراح دست و شانه ابن سینا